Rake چیست؟

13 اسفند 1397

کانیات یا Rake  مقدار کمیسیونی است که وب سایت برای هر بار خرید یا buy-in   هر POT در بازی نقدی اعمال میکند.

کمیسیون به صورت اتوماتیک برداشته می شود .

درصد Rack 3% می باشد . البته در میزهای Capped محدود و در میزهای Heads up 2% می باشد.