چه نوع Password (اسم رمز ) را باید استفاده کنم؟

13 اسفند 1397

پیشنهاد می کنیم که از بدو شروع از اسم رمز با استفاده توام از حروف و اعداد که حداقل 8 نشانه داشته باشد استفاده کنید.  بعدآ می توانید رمز خود را تغییر دهید .