چرا من نمی توانم با پول واقعی بازی کنم ؟

13 اسفند 1397

اگر قسمت نقدی یا امکان بازی با پول واقعی برای شما نشان داده نمی شود ؛ حساب شما برای بازی آزاد با پول مجازی ثبت شده است. برای شروع بازی با پول واقعی لطفأ به ساپورت الین پوکر به آدرس  @Alienpokersupport مراجعه کنید و حساب کاربری برای بازی با پول واقعی باز کنید.