نحوه توزیع کارتها به چه صورت است ؟ آیا تمام ورق های میز Board در مرحله پیش فلاپPre-flop از پیش چیده شده است؟

13 اسفند 1397

کارت ها به صورت تصادفی در هر دور (flop ‘ turn and river ) پخش می شود و از پیش چیده شده نیست . از RNG که توزیع کننده تصادفی ورق است برای بُر زدن استفاده می شود که دارای تأییدیه از موسسه تحقیقاتیGAMING LABS  است.