ممکن است دو نفر از یک کامپیوتر بازی کنند؟

13 اسفند 1397

بله ممکن است اما تحت یک شرط و آن اینکه دو حساب کاربری جدا داشته باشند و به نوبت بازی کنند .در غیر این صورت به عنوان بازی تیمی در نظر گرفته می شود  و “ممنوع است.”