قوانین جک پات (Bad Beat JackPot)در سایت AlienPoker چگونه است؟

13 اسفند 1397

اگر دو بازیکن در میزهای ستاره دار از کاره به بالا شوند.

بازنده پات با کاره  پایین تر 50% مبلغ JackPot

برنده 10% مبلغ JackPot

تمام کاربرانی که در آن Pot بازی کرده بودند: 10% مبلغ JackPot

و تمام کاربران حاضر بر روی سایر میزهای  JackPot به مجموع 10% مبلغ را برنده خواهند شد.