بروزرسانی اپلیکشین به چه صورت می باشد؟

13 اسفند 1397

این موضوع از طریق وب سایت مرجع می باشد و نیاز به بروز رسانی از طریق کاربر ندارد.