آیا حساب alienpoker.net برای نگهداری پول امن است ؟

13 اسفند 1397

تمام پول شما در جای امن و جداگانه نگهداری می شود و شما هر لحظه که بخواهید می توانید آن را برداشت کنید.