آیا برای هر بار بازی باید به وب سایت مراجعه کنم ؟

13 اسفند 1397

خیر. از طریق نصب APP نیز می توانید بازی کنید.