آیا با نسخه موبایل می توان برداشت (CASH OUT ) یا واریز (DEPOSIT ) پول داشت ؟

13 اسفند 1397

بله. تراز نقدی شما مستقیمأ از طریق نسخه موبایل قابل دسترس است .