آیا باید هزینه اضافی بابت بازی با نسخه موبایل پرداخت کرد ؟

13 اسفند 1397

ما هیچگونه هزینه اضافی برای نسخه موبایل دریافت نمی کنیم و کاملا رایگان است. سرویس ارائه دهنده خدمات موبایل شما ممکن است برای انتقال داده ها هزینه دریافت کند .