آیا امکان بستن Block حساب شخصی و ساخت دوباره یک حساب جدید بنا به درخواست من وجود دارد؟

13 اسفند 1397

در شرایط بسیار محدود که دلیل کافی برای این کار وجود داشته باشد.