18 اردیبهشت 1398

Most Hand Prize

لیست برندگان Most Hand Priz هفته گذشته

20 اردیبهشت 1398

Bubble Bonus

به ۱۰ نفر از بازیکنانی که در تاریخ 97/12/19 به جایزه تورنومنت نرسیدند ، تیکت رایگان تورنومنت های هفتگی AlienPoker اهدا شد.

29 اردیبهشت 1398

Active Player

بازیکنان وفادار ، فعال وخوش شانس AlienPoker در تاریخ 97/12/18