13 جایزه نقدی برای 13 بازیکنی که بیشترین دست را در هفته در میزهای با استک پایین بازی کرده اند

28 مهر 1398

13 جایزه نقدی برای 13 بازیکنی که بیشترین دست را در هفته در میزهای با استک پایین بازی کرده اند

محاسبه تعداد دست ها هر دوشنبه اعلام میشود

13 جایزه نقدی برای 13 بازیکنی که بیشترین دست را در هفته در میزهای با استک پایین بازی کرده اند