10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند

4 شهریور 1398

10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند
بازی کنید جایزه نقدی دریافت کنید