10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند

8 مهر 1398

10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند

اعلام اسامی برندگان دوشنبه 8 مهر

10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند