10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند

2 مهر 1398

10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند
اعلام اسامی برندگان Any stack
اول مهر 1398
بازی کنید جایزه نقدی دریافت کنید
10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند