دانستنی های پوکر

4 اسفند 1397

اسلات ماشین های اولیه بر اساس پوکر بودند و جایزه نقدی مشخصی نداشتند. در عوض هر ترکیب به خصوص جوایز خاصی مثل سیگار برگ یا نوشیدنی رایگان و … داشت که توسط کازینو مشخص می شد.

بیش از 5/2 میلیون ترکیب 5 کارتی ممکن است در پوکر وجود داشته باشد و 50% احتمال وجود دارد که یک بازیکن در ترکیب دست خود هیچ جفتی نداشته باشد.