جوایز TOP HANDهفتگی 17 میلیون تومان درالین پوکر

5 فروردین 1399

🎁 TOP HAND FESTIVAL🎉

💈☃فستیوال زمستانی الین پوکر برای همراهان همیشگی💫
🎁 17 میلیون تومان جایزه هفتگی به بازیکنانی که بیشترین دست بازی را بر روی میزهای
2K/5K تا 20K/20K داشته باشند تعلق میگیرد🎉🔥
محاسبه تعداد دست ها از دوشنبه این هفته شروع شده .

📌حداقل امتیاز ورودی 3000 LBP میباشد.

پوکر ایرانی _پوکر اوماها پوکر پولی پوکر آنلاین _ هلدم فستیوال بهاری