جشنواره MHP-Most Hand Played در الین پوکر

9 شهریور 1398

جشنواره MHP-Most Hand Played در الین پوکر
جوایز نقدی برای بازیکنانی که بیشترین دست را در هفته بازی کرده اند

محاسبه تعداد دست ها از دوشنبه انجام خواهد شد و اولین جوایز از دوشنبه دیگر تقدیم خواهد شد