تورنومنت 50 میلیون تومان گارانتی هلدم High Roller جایزه نفر اول 20 میلیون تومان

24 شهریور 1398

تورنومنت هلدم (High-Roller)
50 میلیون تومان گارانتی
جایزه نفر اول 20 میلیون تومان
ورودی: 250.000 تومان
یکشنبه ها ساعت 15:00