تورنومنت هلدم با 2 میلیون گارانتی ساعت 12

9 شهریور 1398

تورنمنت_هلدم روزانه ، گارانتی 2 میلیون تومان , ساعت 12 ظهر
جایزه نفر اول یک میلیون تومان
ورودی: 5000 تومان

تورنومنت هلدم با 2 میلیون گارانتی ساعت 12