تورنومنت هلدم با 2 میلیون گارانتی ساعت 12

10 شهریور 1398

تورنمنت_هلدم روزانه ، گارانتی 2 میلیون تومان
ساعت 12 ظهر
جایزه نفر اول یک میلیون تومان
ورودی: 5000 تومان