تورنومنت فری رول Free-Roll با 4 میلیون گارنتی هر روز ساعت 13

9 مرداد 1398

تورنمنت هلدم رایگان
4 میلیون تومان گارانتی
هر روز ساعت 13
مختص بازیکنان سیلور (دوستاره) به بالا