تورنومنت بزرگ High Roller با 200 میلیون گارانتی جمعه ها

5 مرداد 1398

تورنومنت بزرگ های رولر (High-Roller)
200 میلیون تومان گارانتی
جایزه نفر اول 82 میلیون تومان
ورودی: یک میلیون تومان