تورنمنت هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی روزهای شنبه، دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18:00

20 آذر 1398

تورنمنت هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی

روزهای شنبه، دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18:00

تورنمنت هلدم FREEROLL یک میلیون تومان گارانتی روزهای شنبه، دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 18:00_ تورنمنت هلدم 10 میلیون تومان گارانتی هر یکشنبه و چهارشنبه ساعت 19:00