تورنمنت هلدم 50 میلیون تومان گارانتی هر چهارشنبه ساعت 19:00

19 بهمن 1398

تورنمنت هلدم 50 میلیون تومان گارانتی هر چهارشنبه ساعت 19:00
ورودی : 120.000 تومان

پووکر پولی پوکر اوماها پوکر ایرانی پوکر آنلاین هلدم تورنمنت