تورنمنت اوماها،گارانتی 20 میلیون تومان. جایزه نفر اول 8 میلیون

24 شهریور 1398

تورنمنت_اوماها ، گارانتی 20 میلیون تومان
جایزه نفر اول 8 میلیون تومان
ورودی: 30.000 تومان
سه شنبه ساعت 5 عصر