تبریک به برندگان تورنومنت 250 میلیون گارانتی هلدم جمعه

30 شهریور 1398

تبریک به برندگان تورنومنت 250 میلیون گارانتی هلدم جمعه
29 شهریور
لازم به ذکر است که نفر اول و دوم با هم deal کرده اند.
تبریک به برندگان تورنومنت 250 میلیون گارانتی هلدم جمعه