تبریک به برندگان تورنومنت 20 میلیونی اوماها

27 شهریور 1398

تبریک به برندگان تورنومنت 20 میلیون گارانتی اوماها سه شنبه 26 شهریور

1_ Arc 8 310 000 T
2_ Reymond 4 362 750 T
3_ Sepehrj 2 493 000 T
4_ Tornomen 2 285 250 T
5_ kingplus 1 869 750 T
6_ Mahtab 1 454 250 T