تبریک به برندگان تورنومنت 100 میلیونی چهارشنبه

17 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. Royall max میلیون تومان 30,000,000
2. KinGofQueenS میلیون تومان 20,000,000
3. Crus the Great میلیون تومان 14,500,000
4. sepehrj میلیون تومان 9,500,000
5. Gun میلیون تومان 6,500,000
6. Aasi میلیون تومان 4,500,000
7. YoYo میلیون تومان 3,000,000
8.undretaker میلیون تومان 2,000,000
9.Amirloor میلیون تومان 1,500,000
10.bc2a میلیون تومان 1,500,000
11.start Again میلیون تومان 1,500,000
12.Ali1977 میلیون تومان 1,500,000
13.onyx میلیون تومان 1,000,000
14.Robinhood میلیون تومان 1,000,000
15.deadshot میلیون تومان 1,000,000
16.koopy میلیون تومان 1,000,000