تبریک به برندگان تورنمنت 200 میلیونی HIGH ROLLER

19 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. YoYo میلیون تومان 80,295,052
2. No Time میلیون تومان 80,216,972
3. ravager میلیون تومان 36,480,000
4. Shadoow میلیون تومان 21,888,000
5. Bufallo میلیون تومان 14,592,000
6. mesaboogie میلیون تومان 9,728,000