تبریک به برندگان تورنمنت 200 میلیونی جمعه

9 شهریور 1398

High Roller Tournament Final Table
مجموع جایزه: 266,400,000 تومان
نفر اول: 109,224,000 تومان
نفر دوم: 66,600,000 تومان
نفر سوم: 39,960,000 تومان
نفر چهارم: 23,976,000 تومان
نفر پنجم: 15,984,000 تومان
نفرششم: 10,656,000 تومان
@AlienPoker