تبریک به برندگان تورنمنت 100 میلیونی یکشنبه

20 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. catania میلیون تومان 26,440,000
2. leon.p میلیون تومان 23,560,000
3. KinGofQueenS میلیون تومان 12,500,000
4. shark007 میلیون تومان 10,500,000
5. coquetry میلیون تومان 8,500,000
6. J A G U A R میلیون تومان 6,500,000
7. Lucky Boy میلیون تومان 5,000,000