تبریک به برندگان تورنمنت 100 میلیونی یکشنبه

28 مرداد 1398

نفرات فاینال‌تیبل تورنمنت و مبلغ جوایز:
1. Amin_M میلیون تومان 30,000,000
2. ravager میلیون تومان 20,000,000
3. catania میلیون تومان 14,500,000
4. Mobarez میلیون تومان 9,500,000
5. KinGofQueenS میلیون تومان 6,500,000
6. koopy میلیون تومان 4,500,000
7. FRUIT میلیون تومان 3,000,000