بیشتر بازی کن هر روز جایزه بگیر

30 مهر 1398

هر روز به 10 نفر که بیشترین دست را در 24 ساعت بازی کنند جایزه تعلق می گیرد

هر روز به 10 نفر که بیشترین دست را در 24 ساعت بازی کنند جایزه تعلق می گیرد