اعلام اسامی برندگان ( MHP(Most Hand Played دوشنبه 20 آبان

21 آبان 1398

اسامی برندگان ( MHP(Most Hand Played دوشنبه 20 آبان

اسامی برندگان هر دوشنبه اعلام میشود .

این جوایز به بیشترین دست های بازی شده رو تمام میزهای

5k/5k

5k/10k

10k/10k

7.5k/15k

15k/15k

10k/20k

20k/20k

25k/25k

تعلق میگیرد شمارش دست ها از روز دوشنبه شروع شده است