اعلام اسامی برندگان (10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند)

15 مهر 1398

(10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند) دوشنبه 15 مهر

(10 جایزه نقدی برای 10 بازیکن که بیشترین دست را در این هفته بازی کرده اند) دوشنبه 15 مهر